วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ความสำคัญของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

ความสำคัญของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

รัตนวดี โชติกพนิช (2550:1) จรรยาบรรณมีความสำคัญดังนี้

1) ช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ ในการผลิตและการค้า

2) ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ

3) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณที่ดี มีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จักเป็นที่นิยมเชื่อถือ

4) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ

5) ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการกดโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว

6) ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผู้มีจริยธรรม

7) ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพให้เป็นไปถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม

พฤทธิ์ ศีริบรรณพิทัษ์ (2557: 1) จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสำคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ
1) ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ
2) รักษามาตรฐานวิชาชีพ
3) พัฒนาวิชาชีพ

จากการศึกษาความสำคัญของจรรยาบรรณครูที่กล่าวมาข้างตัน สามารถได้ข้อสรุปว่า จรรยาบรรณครูมีความสำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูดังนี้

1) ช่วยควบคุมมาตฐานคุณภาพของครูให้ครูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการประพฤติปฏิบัติตนเละจริยธรรมของครู

2) ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณที่ดีมีคุณค่าสู่สังคม ทำให้ครูได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้พบเห็น

3) ช่วยพิทักษ์สิทธิในการประกอบวิชาชีพครูและควบคุมมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

4) ช่วยลดปัญหาความประพฤติปฏิบัติของครูที่ไม่เหมาะสมไม่สมควร ผิดหลักศีลธรรมคุณธรรม เช่น ความประพฤติผิดทางเพศ การทำร้ายร่างกายเด็ก การเอารัดเอาเปรียบเด็ก

5) ช่วยเน้นภาพลักษณ์ของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมให้ห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นเช่น ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและอาชีพความโอบอ้อมอารี

6) ช่วยรักษาชื่อเสียง กียรติยศ และศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพ

7) ช่วยให้ครูได้ตระหนักรู้ในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และภาระงานของตนต่อสังคม

8) ช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประพฤติปฏิบัติตนของครูให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง