วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

27 ก.พ. 2020
441

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เลขฐาน 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ข้อใดคือเลขฐาน 2 ที่มีค่าเท่ากับ 8 ในเลขฐาน 10

            ก. 100

            ข. 101

            ค. 1000

            ง. 1001

2.  ข้อใดคือเลขฐาน 2 ที่มีค่าเท่ากับ  4 ในเลขฐาน 10

ก.  100

            ข.  101

            ค.  1000

            ง.  1001

3.  ระบบเลขฐานสองมีลักษณะการทำงานคล้ายระบบใด

ก.  แอนะล็อก

            ข.  ดิจิทัล

            ค.  โมโน

            ง.  สเตริโอ

4.  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือคอมพิวเตอร์ใด

ก.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

            ข. มินิคอมพิวเตอร์

            ค. ไมโครคอมพิวเตอร์

            ง.  ไมโครโปรเซสเซอร์

5. โปรแกรมใดคือระบบปฏิบัติการ

ก. Microsoft Office 97

            ข. Microsoft Office XP

            ค. WinZip

            ง.  Windows

เฉลย    1.ค  2.ข  3.ข  4.ค 5.ง

1. Wireless Communications คืออะไร

            ก. เครือข่ายแบบ Star

            ข. เครือข่ายแบบใช้สาย

            ค. เครือข่ายแบบไร้สาย

ง. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. HUB เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใด

            ก. เครือข่ายแบบ Star

            ข. เครือข่ายแบบใช้สาย

            ค. เครือข่ายแบบไร้สาย

            ง. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.  IP Address คืออะไร

ก.  หมายเลขบัตร

            ข.  หมายเลขเครื่อง

            ค.  ที่อยู่คนใช้

            ง.  ที่อยู่ผู้ติดต่อ

4.  เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่เรียกว่าอะไร

ก.  LAN

            ข. WAN

            ค. Network

            ง.  Internet

5. อุปกรณ์แผ่นวงจรเครือข่ายเรียกกว่าอะไร

ก. MODEM

            ข. HUB

            ค. ROUTER

            ง.  LAN CARD

เฉลย    1.ค  2.ก  3.ข  4.ก 5.ง


Loading...