วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ความหมายของครู

ครู หมายถึง ผู้ที่ให้ความรู้ โดยเป็นผู้ถ่ายทอดกวามรู้ ผู้อบรมสั่งสอนคุณรรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญต่างๆ ครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนา บุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ทุกสังคมต้องการครูดีหรือครูแท้ ลักษณะสำคัญ ของวิชาชีพครูประกอบด้วยการมีความจำเพาะและเจาะจงในวิชาชีพ การมีวิถีทางแห่งปัญญาในการบริการ การมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ สมรรถนะ และทัศนคติ การมีหลักสูตรและระยะเวลาที่เพียงพอ การฝึกงาน หรือประสบการณ์วิชาชีพ การมีใบรับรอง การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีองค์กรหรือสมาคม วิชาชีพชั้นสูง และมีพัฒนาการทางวิชาชีพมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสร้างคุณประโยชน์ มหาศาลให้กับสังคมไทย

จากการศึกษาลักษณะวิชาชีพตามทัศนะต่างๆ สรุปว่า ลักษณะสำคัญของวิชาชีพครูคือการ เป็นวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย
1) การมีความจำเพาะและเจาะจงในวิชาชีพ
2) การมีวิถีทางแห่งปัญญาในการบริการ
3) การมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
4) การศึกษาการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ สมรรถนะ และทัศนคติที่ดี
5) การมีหลักสูตรและระยะเวลาที่เพียงพอ
6) การฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ
7) การมีใบรับรอง
8) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
9) การมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการมีจิตวิญญาณต่ออาชีพ กล้ารับผิดชอบ
กล้าเผชิญต่อผลการกระทำอันเนื่องมาจากภารกิจที่กี่ยวข้องกับอาชีพ มีความเป็นมืออาชีพด้านความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และทักษะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]