วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ความสำคัญของครู

ความสำคัญของครู ครูเป็นผู้มีพระคุณคล้ายบิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้ง ให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี ครูจึงเป็น ปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่าง แห่งปัญญาอันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าครูมีความสำคัญการพัฒนาประเทศ โดยมีความสำคัญต่อการพัฒนบุคคล ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อการพัฒนาสังคม ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง ดังนี้

สรุปว่า ครูมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยฝึกฝน ขัดเกลา เสริมสร้าง พัฒนาบุคคลให้มี ความรู้ในวิทยาการต่างๆ มีทักษะชำนาญการในวิชาเฉพาะด้านเพื่อการประกอบอาชีพ ปลูกฝัง ความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้ที่ที่พึงกระทำต่อตนเองและสังคมตลอดจนประเทศชาติในการรักษา ความมั่นคงและเอกราชของประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูยังมีหน้าที่อบรมบ่มนิสัย บุคคลตลอดจนเยาวชนของชาติให้มีคุณสมบัติที่ดี เช่น ขยัน ชื่อสัตย์ สุจริต ประหยัค พึ่งตนเองเเละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมารยาทดี มีอิริยาบถเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความรักชาติ มีความสามารถ ในการเผชิญปัญหาและเก้ปัญหาด้วยสติปัญญา และความมั่นคงแห่งอารมณ์ สามารถนำข้อคิด ข้อปฏิบัติทางศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขได้

อ้างอิง เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]