วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการโรงเรียน

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการโรงเรียน (สถานศึกษา)

มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดระบบประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

มีการบริหารการจัดการเรียนรู้  การบริหารพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ การจัดระบบและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มีการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา  การบริหารจัดงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ วางแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความชื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา มีความวิยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ มีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรยาบรรณวิชาชีพ  รักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
ชัยณรงค์ เมื่อ 20/02/2020 13:47

มีประโยชน์มาก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง