วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทของเงินที่โรงเรียนได้รับ

18 ก.พ. 2020
3352

ประเภทของเงินที่โรงเรียนได้รับ

เมื่อโรงเรียนได้รับเงินจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเงินประเภทใด มีเกณฑ์การจัดสรรเงินอย่างไร
ระเบียบที่กี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติของเงินประเภทนั้นๆ กำหนดไว้อย่างไร จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามประเภทของเงินนั้น เพราะเงินเต่ละประเภทวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินไม่เหมือนกัน ซึ่งเงินที่สถานศึกษาได้รับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. เงินงบประมาณ
 2. เงินนอกงบประมาณ
 3. เงินรายได้แผ่นดิน

รายละเอียดการดำเนินการในแต่ละประเภทเงินเป็นดังนี้

 1. เงินงบประมาณ
  หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง
  รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและรายจ่ายงบกลาง
 2. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับเเต่ละ
  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยฉพาะ จำเนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่ายได้เเก่
 1. งบบุคลากร
 2. งบดำเนินการ
 3. งบลงทุน
 4. งบเงินอุดหนุน
 5. งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
2. เงินช่วยเหลือบราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนเละงินปรับวุฒิข้าราชการ
4. เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 4]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่สถานศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
เงินอาหารกลางวัน