แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

แนวทางการใช้งบประมาณเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

(หมายเหตุ : การดำเนินการต่างๆให้ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กำหนดให้แต่ละปีการศึกษา)
สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การรียน ซึ่งเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในเต่ละระดับชั้น ได้แก่ สมุดดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไม้โปรแทรกเตอร์ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน เป็นต้น โดยดำเนินการขั้นตอนการจ่ายเงิน
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ คังนี้
1. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินจำนวนเงินในสมุดคู่ฝากธนาคาร ว่ามีจำนวนที่ถูกต้องตรงกัน


2. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน


3. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันง่ายเงินให้กับนักเรียน และ/หรือ
ผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


4. สถานศึกพาแจ้งให้นักเรียน และหรือผู้ปกครอง จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนได้ตามความ
ต้องการ เช่น จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้ำ ชุมชน โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบาก โรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลือในการจัดหาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


5. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา


6. สถานศึกษาดูแลให้นักรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง


7. หากสถานศึกษาตรวจสอบ พบว่านักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน โดยที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ


8. ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเครื่องเบบนักเรียนได้


9. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการ
บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิอุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจเพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *