วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552

1. คู่มือการประเมินฯ แบบเสนอขอฯ และแบบรายงาน
1.1 สรุปรายการเอกสาร
1.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ (ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย.52)
1.2.1 สายงานการสอน
1.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
1.2.3 สายงานนิเทศการศึกษา
1.2.4 สายงานบริหารการศึกษา _สำหรับสำนักงาน_กศน
1.2.5 สายงานบริหารการศึกษา _สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 แบบเสนอขอรับการประเมิน
1.3.1 วิทยฐานะชำนาญการ
1.3.2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)
1.4 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
1.4.1 แบบ ก.ค.ศ 2
1.4.2 แบบรายงานฯ ชำนาญการ (ก.ค.ศ. 3)
– สายงานสอน
– สายงานบริหารสถานศึกษา
– สายงานนิเทศการศึกษา
1.4.3 แบบรายงานฯ ชำนาญการพิเศษขึ้นไป

2. คำชี้แจงและกรอบการประเมิน แยกรายด้าน
2.1 คำชี้แจง ด้านที่ 1 (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.2 คำชี้แจง ด้านที่ 2 การสอน (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.3 คำชี้แจง ด้านที่ 2 บริหารสถานศึกษา (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.4 คำชี้แจง ด้านที่ 3 การสอน(คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.5 คำชี้แจง ด้านที่ 3 สายงานการสอน
2.6 คำชี้แจง ด้านที่ 3 บริหารสถานศึกษา
2.7 กรอบการประเมินด้านที่ 3 การสอน
2.8 กรอบการประเมินด้านที่ 3 ปฐมวัย
2.9 กรอบการประเมินด้านที่ 3 การศึกษาพิเศษ
2.10 กรอบการประเมินด้านที่ 3 บริหารสถานศึกษา

3. แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
3.1 แบบคำขอและแบบรายงาน
3.1.1 สายงานการสอน ก.ค.ศ.1
3.1.2 สายงานการสอน ก.ค.ศ.2
3.1.3 สายงานการสอน ก.ค.ศ.3
3.2 แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการ
3.2.1 สายงานการสอน ก.ค.ศ.4
3.2.2 สายงานการสอน ก.ค.ศ.5
3.2.3 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
3.2.4 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
3.2.5 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.6 สายงานการสอน ก.ค.ศ.7-1
3.2.7 สายงานการสอน ก.ค.ศ.8-1
3.2.8 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.1 การสอน
3.2.9 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.2 ปฐมวัย
3.2.10 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.11 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.1 การสอน
3.2.12 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.2 ปฐมวัย
3.2.13 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.14 สายงานการสอน ก.ค.ศ.15-1

4. แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4.1 วิทยฐานะสายผู้สอน
4.1.1 แบบขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป
4.1.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
4.1.2 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
4.1.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2
4.1.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-1
4.1.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
4.1.3.1 ก.ค.ศ.4
4.1.3.2 ก.ค.ศ.5
4.1.3.3 ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
4.1.3.4 ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.5 ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.6 ก.ค.ศ.7-1
4.1.3.7 ก.ค.ศ.8-1
4.1.3.8 ก.ค.ศ.9
4.1.3.9 ก.ค.ศ.11-1.1 การสอน
4.1.3.10 ก.ค.ศ.11-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.11 ก.ค.ศ.11-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.12 ก.ค.ศ.12-1.1 การสอน
4.1.3.13 ก.ค.ศ.12-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.14 ก.ค.ศ.12-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.15 ก.ค.ศ.13-1

4.2 สายบริหารสถานศึกษา
4.2.1 แบบขอรับการประเมิน
4.2.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
4.2.2 แบบรายงานผล
4.2.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2 ด้านที่ 1
4.2.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-2 ด้านที่ 2
4.2.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
4.2.3.1 ก.ค.ศ.4
4.2.3.2 ก.ค.ศ.5
4.2.3.3 ก.ค.ศ.6-2
4.2.3.4 ก.ค.ศ.7-2
4.2.3.5 ก.ค.ศ.8.2
4.2.3.6 ก.ค.ศ.9
4.2.3.7 ก.ค.ศ.10
4.2.3.8 ก.ค.ศ.11-2
4.2.3.9 ก.ค.ศ.12-2
4.2.3.10 ก.ค.ศ.13-2

5. แบบประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5.1 วิทยฐานะสายผู้สอน
5.1.1 แบบขอรับการประเมิน
5.1.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
5.1.2 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
5.1.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2
5.1.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-1
5.1.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
5.1.3.1 ก.ค.ศ.4
5.1.3.2 ก.ค.ศ.5
5.1.3.3 ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
5.1.3.4 ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
5.1.3.5 ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
5.1.3.6 ก.ค.ศ.7-1
5.1.3.7 ก.ค.ศ.8-1
5.1.3.8 ก.ค.ศ.10
5.2 สายบริหารสถานศึกษา
5.2.1 แบบขอรับการประเมิน
5.2.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
5.2.2 แบบรายงานผล
5.2.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2 รายงานด้านที่ 1
5.2.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-2 ด้านที่ 3
5.2.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
5.2.3.1 ก.ค.ศ.4
5.2.3.2 ก.ค.ศ.5
5.2.3.3 ก.ค.ศ.6-2
5.2.3.4 ก.ค.ศ.7-2
5.2.3.5 ก.ค.ศ.8.2
5.2.3.6 ก.ค.ศ.10

6. สรุปแบบประเมินของคณะกรรมการที่ต้องนำส่ง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เก็บงานย้อนหลัง ว17+วPA(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
Loading...