คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)

คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)

คู่มือการประเมินข้ราชการกรูและบุกลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ค้นที่ 2 ด้นความรู้ความสามารถ และค้นที่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ‘ได้อย่างถูกต้อง คู่มือการประเมินนี้ ประกอบด้ยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2ร2 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ราชการครูและบุกลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบเสนอขอรับการประเมินๆ แบบรายงานด้านที่ 1 และ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งคำชี้แจงการประเมิน คำอธิบายตัวบ่งชี้ กรอบการประเมิน เละแบบประเมินแต่ละค้น พร้อมแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก,ค.ศ.

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และ ร่วมระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำคู่มือการประเมินข้ราชการคร เละบุกลากรทางการศึกยาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ทำให้ได้กู่มือการประเมินที่มีความสมบูรณ์ สามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้องเละเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวน์โหลด

คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/folders/1ACnLDMToIl2fg3tg1d1eDi77iA8yus7p

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *