วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ

การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ

การประเมินด้านที่  1
             ก.ค.ศ.4  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
             ก.ค.ศ.5  (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ))  จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)


การประเมินด้านที่  2
             ก.ค.ศ.6/1.1  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
             ก.ค.ศ.7/1  (แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
             ก.ค.ศ.8/1 (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)


การประเมินด้านที่  3
             ก.ค.ศ.11/1 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอน  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
             ก.ค.ศ.14/1.1 (แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ  สายงานการสอน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)

  • รายงานการประชุมคณะ กรรมการประเมินด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถ  และด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
  • หนังสือส่งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ  ไปยังเขต

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
นางสาวณัฐชานันท์ โตนาม เมื่อ 13/02/2020 15:43

สนใจ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022 ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะครู ตาม ว 17
การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17
แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู