วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR) เป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดจนฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียครูเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2นำมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าพเจ้า  โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตาม กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนครียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ได้กล่าวไว้ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบ ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ได้กล่าวไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

      ในทำนองเดียวกันมาตรา 49 ยังได้กล่าวไว้ว่า ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

      ในขณะที่มาตรา 50 ได้กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

             นอกจากนั้น ยังได้กำหนดองค์ประกอบหลักของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน คือ

                 1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาหรือแนวดำเนินงานเพื่อเข้าสู่คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

                 2. การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาหรือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้

                 3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาหรือแนวดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบรับรองมาตรฐานการศึกษา และให้สถานศึกษารักษาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา

      จากเหตุผลและหลักการดังกล่าว โรงเรียนครูเชียรงาย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครูเป็นอย่างยิ่ง ว่าสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ PDCA จึงสนับสนุนให้คณะครูทุกคนจัดทำและส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สิ้นภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และครั้งที่ 2  สิ้นภาคเรียนที่ 2 ในเดือนเมษายนของแต่ละปี          ดังนั้น รายงานการประเมินตนเอง (T-SAR) จึงถือเป็นการรายงานตามการพัฒนาการสอนของครูและการปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่นอกเหนือจากงานสอนของครู เพื่อความมุ่งหวังว่าจะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นของผู้เรียน จะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครูเชียงราย หรือไม่ ในขณะเดียวกันทางงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย จะได้นำไปรวบรวมเป็นรายงานการปฏิบัติงาน (SAR) ของโรงเรียนครูเชียงราย ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
4 ความคิดเห็น
สันติ เมื่อ 12/02/2020 10:21

เป็นข้อมูลที่มีประดยชน์ต่อครูทุกคน

ขอบคุณครับผม

สุพรรณี เมื่อ 12/02/2020 10:21

คุณคือคนที่สังคมต้องการ ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอบคุณครับผม