วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

06 ก.พ. 2020
484

1. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

ก  โมเด็ม

ข  จอภาพ

ค  แป้นพิมพ์

ง  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

2. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์

ก  ลำโพง

ข  แป้นพิมพ์

ค  สแกนเนอร์

ง  จอภาพแบบสัมผัส

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด

ก  แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์

ข  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ

ค  กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์

ง  กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

4.  ฮาร์ดแวร์ในหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร

ก  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล

ข  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ค  แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล

ง  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

5.  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด

ก  Pentium

ข  Celeron

ค  AMD

ง  ถูกทุกข้อ

6. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด

ก  หน่วยรับข้อมูล

ข  อุปกรณ์แสดงผล 

ค  หน่วยความจำหลัก

ง  หน่วยประมวลผลกลาง

7. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก  2 ประเภทได้แก่ ROM และ RAM

ข  3 ประเภทได้แก่ ROM  RAM CMOS

ค  2 ประเภทได้แก่ Static RAM และ Dynamic RAM

ง  ข้อ ก และ ค ถูก 

8. อุปกรณ์ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลาง

ก                 ภาพตัวอย่างไมโครโปรเซสเซอร์ในหนังสือเรียนฯหน้า 16

ข                 ภาพตัวอย่างแรมในหนังสือเรียนหน้า 17

ค                 ภาพตัวอย่างเครื่องพิมพ์เฉพาะงานในหนังสือเรียนหน้า 19

ง                 ภาพตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลในหนังสือเรียนหน้า 20

9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM

ก  หน่วยความจำชั่วคราว

ข  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด

ค  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

ง  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป

10. หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้

ก  หน่วยความจำรอม

ข  หน่วยความจำแรม

ค  หน่วยความจำซีมอส

ง  หน่วยความจำชั่วคราว

11.  จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร

ก   อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล

ข   อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง

ค   อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว

ง   อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

12.  เครื่องฉายแอลซีดีเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือไม่อย่างไร 

ก  เป็น ใช้สำหรับนำเสนองาน

ข  ไม่เป็น เพราะใช้สำหรับชมภาพยนตร์

ค  เป็น ใช้เป็นส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหว

ง  ไม่เป็น เพราะใช้เป็นอุปกรณ์เสริม

13.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง

ก  ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดในซีพียู

ข  มีขนาดความจุของข้อมูลไม่เท่ากัน  

ค  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล 

ง  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

14.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด

ก  ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี

ข  ฟลอปปีดิสก์และดีวีดี

ค  ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์

ง  ฟลอปปีดิสก์และคอมแพคดิสก์

15.  อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทรค (Track)

ก  ดีวีดี

ข  ฮาร์ดดิสก์

ค  ฟลอปปีดิสก์

ง  คอมแพคดิสก์


Loading...