วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน  การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

      รายงานนี้  โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน

      ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

:: คลังเอกสาร SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562 Click

:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR.pdf ปีการศึกษา 2562 Click

:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR.doc ปีการศึกษา 2562 Click

:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN.pdf ปีการศึกษา 2562 Click

:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN.doc ปีการศึกษา 2562 Click

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น