วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ พร้อมเฉลย

05 ก.พ. 2020
536

1. การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร

ก  เป็นความรู้พื้นฐาน

ข  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่

ค  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน

ง  ข้อ ก และ ค ถูก

2. ข้อใดกล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถูกต้อง

ก  ข้อมูลเป็นสารสนเทศ

ข  เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง

ค  เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ง  เครื่องมือที่ใช้รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษาและเผยแพร่

3. ข้อใดเป็นสารสนเทศ

ก  เกรดเฉลี่ย

ข  เสียงนกชนิดต่าง ๆ 

ค  คะแนนสอบของนักเรียน

ง  ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร

ก  การแสดงผล

ข  การประมวลผล

ค  การสื่อสารและเครือข่าย

ง  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

5. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก

ก  การคิดเกรดเฉลี่ย

 การออกแบบกรอบภาพ

ค  การทำบันทึกรายรับรายจ่าย

ง  การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

6. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร

ก  ลำโพง

ข  จอภาพ

ค  เครื่องพิมพ์

ง  ถูกทุกข้อ

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด

ก การเรียนผ่านดาวเทียม

ข การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ค การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ง การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8. ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร

ก  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน

ค  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ

ง  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

9. การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร

ก  ได้ข้อมูลใหม่

 ใช้ในการตัดสินใจ

ค  ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ง  ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

10. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้จัดทำสารสนเท

ก  เมาส์ จอภาพ

ข  แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์

ค  สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์

ง  กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร

11. บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร

ก  เป็นผู้ใช้งาน

ข  จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ค  เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ

ง  ถูกทุกข้อ

12. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด

ก  การใช้ e-learning

ข  การชำระภาษีออนไลน์

ค  การทำธุกิจอิเล็กทรอนิกส์

ง  การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

13. ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ก  การส่งธนาณัติ

ข  การติดป้ายโฆษณา

ค  การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ง  การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก

14. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ                                

ก  เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน

ข  ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ค  ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ง  นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft Power Point

15. หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร

ก  เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ

ข  ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

ค  ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร

ง  เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก


Loading...