วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา

Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา

เอกสารประกอบการยืมเงิน

1. สัญญายืมเงิน จัดทำขึ้น 2 ฉบับ (ต้องมีในวันยืมเงิน)

2. ประมาณการยืมเงินประกอบสัญญายืมเงิน (ตัวอย่างประกอบ) (ต้องมีในวันยืมเงิน)

3. หนังสือราชการ หรือ บันทึกข้อความ อนุมัติให้เข้ารับการอบรม (ขออนุญาตไปราชการ) กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้เดินทางร่วมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

4. แบบลงทะเบียนตอบรับเข้ารับการอบรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน (ต้องมีในวันยืมเงิน)

5. สำเนาบัตรข้าราชการครู (ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นข้าราชการครูเท่านั้น) (ต้องมีในวันยืมเงิน)

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม (ล้างหนี้เงินยืม) หรือเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (ไม่ได้ยืมเงิน)

1. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้แนบหลักฐานการ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีนั่งรถรับจ้างภายในจังหวัด หรือ เดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง) กรณีเดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง ให้แนบบัตรผู้โดยสารรถยนต์ประจำทาง (ถ้ามี) กรณีโดยสารเครื่องบิน ให้แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน และกากตั๋วเครื่องบิน

3. ใบเบิกเงินค่าชดเชยน้ำมัน (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ภายในจังหวัดเท่านั้น) ให้ดาวน์โหลดระยะทางจาก GOOGLE ประกอบการส่งใช้เงินยืม หรือเบิกเงิน

4. หนังสือหรือบันทึกขออนุมัติไปราชการ (ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว)

5. แบบลงทะเบียนตอบรับเข้ารับการอบรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน

6. ตารางการอบรม

7. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (ต้องมีมาประกอบเท่านั้น)

8. หนังสือราชการนำส่งเอกสาร

Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป


Loading...