วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) มีคุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(2) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

    (2.1) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง

    (2.2) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง

    (2.3) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

(3) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(3.1) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า

(3.2) วุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ

(3.3) วุฒิปริญญาตรีอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร


Loading...