วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพธอน) จาก https://www.cp.eng.chula.ac.th/books/python101/

หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming


กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
v1.0.2
168 หน้า
ISBN : 978-616-407-189-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2561)
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MD5 checksum : DFC33A21FE81D55301D17009F0F5EB7C

รายการข้อผิดพลาดใน v1.0.1
– หน้าที่ 93 : บรรทัดรองสุดท้าย เปลี่ยนจาก (2:’two’) เป็น (2,’two’)
– หน้าที่ 104 : แก้ fac,name = input().split() ทุกที่เป็น name,fac = input().split()
– หน้าที่ 155 : คอลัมน์ขวา บรรทัดที่ 3 จากท้าย if self.year != rhs.year เติม : (colon)

ดาวน์โหลดได้ฟรี ที่https://www.cp.eng.chula.ac.th/books/python101/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น