วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. สำหรับทุกสังกัด ทุกประเภทที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
  2. การคิดคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในการคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ คะแนนของตัวบ่งชี้ละ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ ด้านตัวบ่งชี้

1. ด้านคุณภาพศิษย์ (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์  (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ครู/อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล ของสถานศึกษา  (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 9   การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10  การดำเนินงานของผู้อ านวยการ
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 12  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 13  การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 14  การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา

5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 15  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16  การพัฒนาสุนทรียภาพ

6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 17  อัตลักษณ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 18  เอกลักษณ์สถานศึกษา

7. ด้านมาตรการส่งเสริม  (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 19  มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 20  มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)  

ดาวน์โหลดเอกสาร


Loading...