วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2543 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอทม.) ได้กำหนดจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนี้

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งดัานส่วนตัว และการงาน

2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและ ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา และเป็นธรรม

3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

4. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือ ผลประโยชน์ใด

5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา คุ้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา

6. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่วิจัย ที่มีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

8. อาจารย์พึงสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัย

9. อาจารย์พึงปฏิบัติคนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละ แห่งพึงกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]