วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ (แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน)

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปพ.5 เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

ความหมายของ ปพ.1-9

  1. ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน
  2. ปพ.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษา ใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
  3. ปพ.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษา
  4. ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน
  5. ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
  6. ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
  7. ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
  8. ปพ.8 ระเบียนสะสม เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
  9. ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียน เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อบันทึกรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปีตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาพร้อมผลการประเมิน

ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.2]
7 ความคิดเห็น
นายวิรศักดิ์ บุตรประเสริฐ เมื่อ 15/01/2020 13:31

ขอขอบคุณมากครับ

ครูติ๋ง เมื่อ 15/01/2020 13:31

ขอบคุณค่ะ

นันทพร สังอรดี เมื่อ 15/01/2020 13:31

อยากจ้างจำเป็นของ รร. ได้ไหมค่ะ

สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้เลยครับผม

สุวัฒน์ เมื่อ 15/01/2020 13:31

ขอบคุณครับ

ยุภา สุขมณี เมื่อ 15/01/2020 13:31

ขอบคุณมากค่ะ