วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

15 ม.ค. 2020
561

ข้อสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 1  ความหมายและคุณค่าของโครงงาน 

  1. จงบอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ จะได้ประโยชน์อย่างไร  ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อๆ

ข้อที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ชื่อโครงงาน  กับประเภทโครงงาน ที่สอดคล้องกัน

ชื่อโครงงาน

1.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

2.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 

3.  โครงงานจำลองทฤษฎี 

4.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน 

5.  โครงงานพัฒนาเกม

ประเภทโครงงาน

………….    1.1 ซอฟต์แวร์ช่วยในการพิมพ์งาน

………….    1.2 แบบจำลองทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องการไหลของของเหลว                                

………….    1.3 เกมทายคำศัพท์                                                  

………….    1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น

………….    1.5 ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุแบบสามมิติ

………….    1.6 ซอฟต์แวร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

………….    1.7 ซอฟต์แวร์สร้างรูปแบบตัวอักษรไทยแบบใหม่

………….    1.8 เกมทดสอบปัญญา

………….    1.9 การสร้างแบบจำลองการทดลอง ด้วยคอมพิวเตอร์  เรื่องแรงดัน

………….    1.10 โปรแกรมบทเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล

ข้อที่ 3 ให้นักเรียนทดลองตั้งชื่อเรื่องที่อยากจะทำโครงงาน มาประมาณ 2-3 เรื่อง พร้อมทั้งบอกประเภทของโครงงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานเรื่องนั้น โดยมีรูปแบบให้ดังนี้

ความรู้พื้นฐาน……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อโครงงานที่1  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทโครงงาน ……………………………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ประโยชน์   …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อโครงงานที่2  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทโครงงาน ……………………………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ประโยชน์   …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อโครงงานที่3  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทโครงงาน ……………………………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ประโยชน์   …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….


Loading...