วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

เป็นข้อสอบมาตรฐานที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้น ป.6 และ ม.3

  • โครงสร้าง
  • ข้อสอบ
  • กระดาษคำตอบ
  • เฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์
https://dl.n00m.com/630คณิตศาสตร์ป.6.zip
ภาษาไทย
https://dl.n00m.com/627ภาษาไทยป.6.zip
ภาษาอังกฤษ
https://dl.n00m.com/516ภาษาอังกฤษป.6.zip
วิทยาศาสตร์
https://dl.n00m.com/846วิทยาศาสตร์ป.6.zip

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์
https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
ภาษาไทย
https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
ภาษาอังกฤษ
https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
วิทยาศาสตร์
https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip


Loading...