วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง ได้ปฏิบัติ เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนซึมซับเป็นวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ ทั้งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการจัด โต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชาสักการะ ตามคติของชาวพุทธ ซึ่งมีการจัดในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันตามความ นิยมของแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง สมควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้ยั่งยืนต่อไป กรมการศาสนาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการจัด โต๊ะหมู่บูชา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือการจัดไต๊ะหมู่บูชา เผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ได้รับความสนใจ อย่างมากจนหนังสือได้หมดลง กรมการศาสนาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ การจัดโต๊ะหมู่บูชา ขึ้นอีก หวังว่าจะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

อ้างอิง กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


Loading...