วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกรูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป

ครูเชียงรายมีโอกาสได้ค้นหาข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้นำมาฝึกฝนในวิชาศิลปะ และได้รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ และรวมถึงได้ดาวน์โหลดรูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป ที่คุณครูได้เผยแพร่ วันนี้คิดว่าไฟล์รูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป น่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ปกครอง และคุณครูที่จะได้นำรูปภาพไปใช้งานกับเด็กๆ เพื่อฝึกฝนการวาดภาพระบายสีให้สวยงามมีสจินตนาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดีๆ และได้เรียนรู้กับวิชาศิลปะ

การวาดภาพระบายสี  เป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะแบบจิตรกรรมที่จัดเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ หลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดให้กับผู้เรียนนั้น  การวาดภาพระบายสีนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนในด้านสติปัญญา  อารมณ์  และความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย  กระทั่งเป็นสิ่งปลูกฝังทางสุนทรียะติดตัวผู้เรียน  และยังนำไปสู่การสนใจศึกษาวิชาทางศิลปะอย่างมีทิศทาง  มีเป้าหมายที่ถูกต้อง  ตามลำดับขั้นตอนทางการเรียนรู้อีกด้วย

การวาดภาพและระบายสี  เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์  ที่ใช้การวาดภาพและเขียนภาพเป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด  นับตั้งแต่มนุษย์พัฒนาความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา  ภาพเขียนที่หลงเหลืออยู่ในถ้ำมนุษย์สมัยหินเก่า  (Palaeolithic)  ที่มีอายุนับด้วยหมื่นปีเศษในยุโรป  ย่อมแสดงประจักษ์พยานการแสดงออกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  ภาพเขียนบนผนังถ้ำในประเทศไทย  แม้จะมีอายุไม่กี่พันปี  ก็ถือว่าเป็นประจักษ์พยานในการแสดงออกด้านวัฒนธรรมการวาดภาพและระบายสีของมนุษย์ในอดีตได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งหลักฐานลวดลายเขียนสีบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอารยธรรมบ้านเชียง  อารยธรรมสมัยหินใหม่  ซึ่งได้กลายเป็นสื่อที่แสดงถึงพัฒนาการความคิดและเทคโนโลยีการผลิตที่สำคัญในช่วงเวลานั้น

ดาวน์โหลดแจกรูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป

https://drive.google.com/file/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 4.3]