วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย

ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย

 1. บัญชีสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566
 2. สำเนาคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
 3. สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี)
 6. เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลขอย้าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขอย้าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอย้าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 1. เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาความสามารถ
  ข้อ 1.2.1 ผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับตนเองหรือผู้เรียน
 2. เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาความสามารถ
  ข้อ 1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการให้คะแนนประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 โปรดจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง