วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน

แนวปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

เพื่อให้การยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด  ด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ในโรงเรียน…………….  จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

  •  ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกลุ่ม ๆ ละ 5 – 10 คนหรือตามความสนใจไม่ต่ำ 5 คน  แล้วตั้งชื่อกลุ่มตามลักษณะประเด็นที่จะเรียนรู้ แล้วทำกิจกรรม PLC
  •  กำหนดบทบาทของสมาชิกและดำเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนในแบบบันทึก
  •  จดบันทึก สรุปรายงาน ส่งที่สำนักงานเลขานุการงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรอง
  •  พัฒนาการตามที่รายงานเป็นระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จตามเป้าหมาย
  •  นำข้อมูลและผลการดำเนินงานรายงานเข้าระบบ ใน Logbook ระบบบริหารบุคคลที่มีผู้บริหารลงนามรับรอง

ดาวน์โหลด แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]