วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี

ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี คู่มือการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล

รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ในไฟล์จะประกอบไปด้วย

 1. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
 2. แผนผังในการเดินทาง
 3. กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม
 4. คำสั่งโรงเรียน
 5. รายชื่อลูกเสือ-เนตรนารีและใบตอบรับของผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด : รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

แจกตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารคู่มือการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ไว้แจกให้นักเรียนได้จดบันทึกในการทำกิจกรรมค่ายต่างๆ แล้วเก็บเป็นข้อมูลของโรงเรียนต่อไป ภายในเอกสารประกอบไปด้วย

 • คู่มือลูกเสือยุวกาชาด
 • แบบฟอร์มสมาชิกในหมู่ลูกเสือ ยุวกาชาด
 • แบบฟอร์มรายชื่อคณะจัดทำคู่มือลูกเสือ ยุวกาชาด
 • หลักปฎิบัติเมื่ออยู่ค่ายพักแรม
 • คำปฎิญาณของลูกเสือ
 • กฎของลูกเสือ
 • คำปฎิญาณตนของยุวกาชาด
 • คติพจน์ของลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร้อม”
 • กำหนดการ ขั้นตอนการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
 • รวมเพลงเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือ
 • บันทึกกิจกรรมผจญภัยลูกเสือ
 • แบบบันทึกกิจกรรมเดินทางไกล

ดาวน์โหลด : แบบคู่มือการอยู่ค่ายพักแรม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ
ความรู้พื้นฐาน เรื่องวิชาลูกเสือ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
ดาวน์โหลดคู่มือเครื่องแบบลูกเสือ
แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
Loading...