วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย

คำว่า“วินัย”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ , ข้อปฏิบัติ “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

ความสำคัญของวินัยกับการศึกษา

         เป้าหมายของวินัย ที่แท้จริงมิใช่อยู่ที่ตัวครูแต่อยู่ที่ตัวนักเรียน กล่าวคือ ถ้าครูมีวินัยของครูก็จะส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย

จุดมุ่งหมายของวินัย

         ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการพัฒนางาน ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินัยมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ

การรักษาวินัย

         การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยื่องอย่างแก่ผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย

         1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ

         2. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ

ลักษณะของวินัย

         วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้เพื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกันในทิศทางและแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน ลักษณะของวินัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ (Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Dont)

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใดถือเป็นความผิดวินัย

 • การกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่
 • มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่
 • มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่
 • มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัย

 • ไม่มีอายุความ
 • ยอมความกันไม่ได้
 • ไม่อาจชดใช้ได้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
 • สภาพการกระทำของข้าราชการ
 • การลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย

วินัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

 1. วินัยต่อประเทศชาติ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. วินัยต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย
 4. วินัยต่อผู้เรียน การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเคารพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน
 5. วินัยต่อประชาชน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน
 6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 7. วินัยต่อตนเอง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง ไม่กระทำการใดๆให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]