วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

รู้จักอาชีพข้าราชการ

อ้างอิงที่มารูปภาพ https://pngimage.net/

อาชีพข้าราชการ (Civil servant) เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทุกคนสนใจ เพราะถือว่าได้ทำงานเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ ได้รับเงินเดือนเเละเงินเดือนหลังเกษียณที่มั่นคง รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว การเข้ารับราชการเราต้องทราบเบื้องต้น คือ

1. สวัสดิการของอาชีพข้าราชการ
2. อาชีพข้าราชการมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3. การสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

1.สวัสดิการของอาชีพข้าราชการ
– สวัสดิการที่อาชีพข้าราชการได้รับจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน กล่าวคือ ค่าตอบแทน สวัสดิการครอบคลุมไปถึงครอบครัว เเละ ประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการครอบคลุมไปถึงครอบครัว จะประกอบไปด้วย
– ค่าเล่าเรียนบุตร โดยที่บุตรจะได้สิทธิ์นี้ถึง 3 คน
– สิทธิ์การลางาน
– ค่ารักษาพยาบาล ( ครอบคลุมไปถึง พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร )
– สิทธิ์ในการลา
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์- บำเหน็จบำนาญ- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ค่าเช่าบ้าน- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที)- อื่นๆ

2. อาชีพข้าราชการมีตำแหน่งอะไรบ้าง
– งานข้าราชการนั้นประกอบไปด้วยหลากหลายตำเเหน่ง โดยมีตำเเหน่งสำคัญๆเช่น
– กลุ่มงานวิทยาศาสตร์
– กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข
– กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
– นักวิชาการต่าง ๆ
– กลุ่มงานการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน
– ข้าราชการพลเรือนสามัญ
– ข้าราชการฝ่ายทหาร
– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การสอบ เเบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ
– ภาค ก. (วัดความรู้ความสามารถทั่วไป)
– ภาค ข. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
– ภาค ค. (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)


Loading...