วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์

สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET

สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของ PhET ถูกออกแบบเพื่อสร้างความสนุกและความมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการเรียนเพื่อรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ มากกว่านั้นคือถูกสร้างขึ้นมาจาก ผลการวิจัย ทางการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานของ PhET เชื่อว่าสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนฐานข้อค้นพบที่ได้จากการลงมือทำวิจัยมาก่อนแล้วจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างมีความหมายและมีความตระหนักรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก

เกี่ยวกับ PhET: สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกเข้าใช้งานเว็บไซต์

https://phet.colorado.edu/th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
กลุ่มวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
เอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง Active Learning
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Loading...