วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย/งาน ของข้าพเจ้า ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติในระหว่างปีการศึกษา 255…. โรงเรียนสองพิทยาคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานพร้อมประเมินผลการทำงานของข้าพเจ้า ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน การผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลส่วนตัว 1

1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 1

1.3 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 3

1.4 ข้อมูลพัฒนาองค์กร 8

บทที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน

2.1 การประเมินศักยภาพผู้เรียน 12

2.2 การนำผลศักยภาพการประเมินไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12

บทที่ 3 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง

3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษา 13

3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 14

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผู้รายงานสอน 16

3.4 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 17

บทที่ 4 ข้อมูลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 11

มาตรฐานที่ 12

มาตรฐานที่ 13

มาตรฐานที่ 14

มาตรฐานที่ 15

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]