วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน SELF STUDY REPORT OF TEACHER

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน SELF STUDY REPORT OF TEACHER

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

1.2 เกียรติประวัติและผลงานที่ผ่านมา

1.3 เกียรติประวัติและผลงานที่ดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2560

1.4 เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้

ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2560

2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ

ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้

3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน

3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

3.5 ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ

ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการจัดการเรียนรู้

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นและกลุ่มสาระที่สอน

4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ

4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ

4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้รายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.1.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.2 ผลการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน

4.3 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.4 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

4.5 ผลการดำเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ

ตอนที่ 5 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียน

6.1 ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน

6.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

6.4 กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา ดูงาน

6.5 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

6.6 การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

6.7 การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.8 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน

ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.1 ปัญหา/ความต้องการที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา

7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา

7.3 การบริการสังคมด้านวิชาการ

7.4 การบริการและการมีส่วนร่วมในชุมชน

7.5 จุดเด่น

7.6 จุดที่ควรพัฒนา

ตอนที่ 8 เอกสารประกอบการรายงานปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
4 ความคิดเห็น
นางสุกัญญา หมึกแดง เมื่อ 19/12/2019 20:17

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม

ครูสาว เมื่อ 19/12/2019 20:17

ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ

ครูสาว เมื่อ 19/12/2019 20:17

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้มี 3 บท ค่ะ แต่ไฟล์ที่มี 8 ตอน ดังตัวอย่าง ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ ดาวน์โหลดได้จากที่ไหนคะ