วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ผลการประเมินการปฏิบัติงานครู (SAR)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานครู (SAR)

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4

ตารางแสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    หมวด 4  (ครูประเมินเอง)

รายการปฏิบัติ

1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน เป็นสำคัญด้วยตนเอง
3. จัดทำ / หา สื่อประกอบการสอน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างกันของผู้เรียน
6. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และ การแก้ปัญหา
7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
8. ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม
9. กระตุ้นให้ผู้เรียนให้รู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหา คำตอบ และสร้างองค์ประกอบความรู้ด้วยตนเอง
10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียน
11. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาที่สอน
12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน/นอกสถานศึกษา
13. ส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
14. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน การสอนและประเมินผล
15. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย
16. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลายและต่อเนื่อง

สรุปว่าการปฏิบัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   หมวด  4

พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในระดับคุณภาพ…………….ได้มีวิเคราะห์เป้าหมายของวิชา พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของตามสาระการเรียนรู้และต่างกลุ่มสาระแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง  มีทักษะ สมรรถนะด้านใด เนื้อหาสาระใด ที่เหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับตัวชี้วัด และเน้นความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

จัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันทั้งในสาระการเรียนรู้และทักษะกระบวนการ ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระในมาตรฐานและตัวชี้วัด  มีการกำหนดระยะเวลา และน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

มีการพิจารณาดูว่าแต่ละหน่วยผู้เรียนจะต้องทำภาระงาน/ชิ้นงานใดที่ส่งผลให้รู้ว่านักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่ละหน่วย  ภาระงานหรือชิ้นงานที่มีคุณภาพคือชิ้นงานรวบยอดที่ตอบเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยนั้น ๆ ได้ และนำความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้อื่น ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงใช้ในหลักฐานการเรียนรู้นี้  ทั้งนี้ผู้สอนได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนอยู่ระดับใด  มีพื้นฐานการเรียนมากน้อยเพียงไรเพื่อจะได้วางแผนกำหนดภาระงาน/ชิ้นงานให้เหมาะสมกับนักเรียน เลือกใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับภาระงาน/ชิ้นงานและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน  ยืดหยุ่นได้

มีการพิจารณาดูว่ากิจกรรมที่จัดนั้นช่วยนำพานักเรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากที่สุดใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการเรียนรู้หลากหลายขึ้นอยู่กับ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และศักยภาพในการเรียนรู้  ของนักเรียน  เลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน  ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งผลพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          มีการพิจารณาสื่อนวัตกรรมที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีทั้งสื่อที่ผลิตเองโดยครูและนักเรียน และสื่อเอกสาร  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย


Loading...