แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 1  กระบวนการจัดการเรียนรู้

1 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
2 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
5 เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบคำตอบด้วยตนเอง
6 นักเรียนได้เรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน
7 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
8 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน
10 นักเรียนได้นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านที่ 2 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้

11 เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเข้ากับชีวิตจริง
12 ใช้กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
13 สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุ่ม
14 เน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม
15 จัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนที่แจ่มใสและเป็นมิตร
16 ใช้สื่อสอดคล้องกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน
17 จัดกิจกรรมได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
18 มีการประเมินผล
19 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน 20 เชื่อมโยงการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ดาวน์โหลด แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *