การดำเนินการทางวินัย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย

การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินัย

การดำเนินการทางวินัย

         การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการลงโทษข้าราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทำ เมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่

ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

แบ่งเป็น 2 กรณี

1.กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่

         1.1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา

         1.2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         1.3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงเลขาธิการ อธิบดี

         1.4 ตําแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัย

2. กรณีร้ายแรง ได้แก่

         2.1. ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 (มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายใต้บังคับ มาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และ มาตรา 67)

         2.2. ผู้มีอํานาจลําดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่กระทําผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา98 วรรคสอง)

         2.3. ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ระดับเหนือขึ้นไป (มาตรา100 วรรคหก)

         2.4. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี

         2.6. ก.ค.ศ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *