วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกท่านที่ต้องการต่อใบประกอบวิชาชีพครูที่ใกล้หมด ท่านสามารถต่อได้ 2 ระบบ คือ

  1. ระบบออนไลน์ KSP e-Service เข้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th (สมัคร KSP e-Service เว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx)
  2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (สามารถขอรับเอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ที่งานบุคคล)

เพิ่มเติม

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คำชี้แจงสำหรับ ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ
2. กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ล่าช้า ต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มเดือนละ 200 บาท ทั้งนี้ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนับเป็น 1 เดือน
3. กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ล่าช้าเกิน 5 ปี ต้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหม่

http://www.ksp.or.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]