ข้อกำหนดเรื่องวินัย

วินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย คือ

1. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกําหนดให้ ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติ

2. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เป็นการ ควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดไว้

ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุม พฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์

ข้อกำหนดเรื่องวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการกรูและบุกลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 บัญญัติให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวดนี้โคยเคร่งครัคอยู่เสมอ ตั้งเต่มาตรา 82 ถึงมาตรา97 ซึ่งอาจยกได้คังนี้

1. วินัยต่อประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. วินัยต่อตำเหน่งหน้ที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้ที่ด้วความชื่อสัตย์สุจริต เห็นเก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. วินัยต่อผู้เรียน ได้แก่ การอุทิศวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเคารพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน

5. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรมไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามัดดี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

7. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง ไม่กระทำการใดๆให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *