ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะตาม ว21

บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะตาม ว21

ส่วนราชการ        โรงเรียนครูเชียงราย

ที่          /2562                                                  วันที่  xx   เดือน  xxxxxxx  พ.ศ. 2563

เรื่อง     ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประกอบการขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ

สิ่งที่แนบมาด้วย  คำสั่งการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                จำนวน  1   ฉบับ

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงราย

                  เนื่องด้วยข้าพเจ้านายครูเชียงราย ดอทเน็ต    ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบันตั้งแต่วันที่ xx xxxxxxx  พ.ศ. xxxx ตามคำสั่ง xxx/2562 ลงวันที่ xx xxxxxxx  พ.ศ. xxxx  มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น

      ในการนี้ข้าพเจ้าขอรับการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบการ

ขอเลื่อน/ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โดยยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                                                    ( นายครูเชียงราย ดอทเน็ต)

                                                                                       ตำแหน่ง ครู

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *