วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน

1.  วินัย คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการตลอดเวลา ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมชุมชนอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

2.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะและสถานศึกษา

3.  เจตคติต่อวิชาชีพครู
ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูด้วยความเต็มใจ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี มีการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอยู่ตลอดเวลา

4.  การพัฒนาตนเอง
มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ ล่าสุดผมก็มีโอกาสได้ไปอบรม
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษา” จังหวัดเชียงราย และได้นำความรู้มาใช้กับนักเรียน นอกจากนี้ผมยังสามารถควบคุมอารมณ์และตัดสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นอย่างดีครับ จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู

5.  การพัฒนาบุคลิกภาพ
ได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสถานศึกษา เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี

6.  การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
นับถือศาสนาพุทธครับ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา นับถือศีล สวดมนต์ ไหว้พระทำสมาธิอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ผมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และผมยังดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดอดออม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน

1. การจัดการเรียนรู้
ได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผมได้จัดทำแผนการเรียนรู้ได้มี ได้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ให้กับฝ่ายวิชาการ ในการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามที่ กำหนดไว้

2. การพัฒนาผู้เรียน
ได้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้เรียนปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน สร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. การพัฒนาทางวิชาการ
ได้มีการจัดนวัตกรรมทำสื่อการเรียน เรื่อง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และได้นำไปใช้กับนักเรียน นอกจากนี้ผมยังสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนตัวของผมด้วยครับ

4. การพัฒนาสถานศึกษา 
– เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันหยุดราชการ ตาม คำสั่งโรงเรียน
– ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงานอาคารสถานที่ ควมคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน  งานกิจกรรม งานอำนวยการ
– ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีงานโสตทัศนศึกษา ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนโรงเรียนครูเชียงราย

5. ความสัมพันธ์กับชุมชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ครู ได้เสนอความคิดเห็น ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]