ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น พร้อมเฉลย ด้านล่าง

1. ซอฟต์แวร์ คือ
ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล

2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. ระบบปฏิบัติการดอส
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
ค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์

3. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล
ง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร

4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

5. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

6. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

7. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

8. ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. communication software

9. ซอฟต์แวร์นำเสนอ คือข้อใด
ก. Microsoft Excel
ข. Microsoft Access
ค. Microsoft Outlook
ง. Microsoft PowerPoint

10. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

11. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
ก. Microsoft Word
ข. Internet Explorer
ค. Google Chrome
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

12. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
ก. www.kruchiangrai.ac.th
ข. www.kruchiangrai.co.th
ค. www.kruchiangrai.net
ง. www.kruchiangrai.com

13. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
ข. ด้านการเงิน / การธนาคาร
ค. ด้านความบันเทิง
ง. ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

14. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ?
ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

15. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก. เกมคอมพิวเตอร์
ข. เมาส์
ค. แป้นพิมพ์
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

16. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

17. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

18. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows7
ข.  Microsoft Windows8
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  ถูกทุกข้อ

19. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Android
ข.  Linux
ค.  Windows Mobile
ง.  ถูกทุกข้อ คือ ปฏิบัติการ

20. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
ก.  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ข.  มาร์ค คาลเบิร์ก
ค.  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ง.  มาร์ค คาลเบิร์ก

21. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. ระบบปฏิบัติการดอส
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
ค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์

22. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล
ง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร

23. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

24. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

25. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

26. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

27. ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. communication software

28. ซอฟต์แวร์นำเสนอ คือข้อใด
ก. Microsoft Excel
ข. Microsoft Access
ค. Microsoft Outlook
ง. Microsoft PowerPoint

29. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

30. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
ก.Microsoft Word
ข.Internet Explorer
ค.Google Chrome
ง.ถูกทั้ง ข และ ค

31. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
ก. www.kruchiangrai.ac.th
ข. www.kruchiangrai.co.th
ค. www.kruchiangrai.net
ง. www.kruchiangrai.com

32. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
ข. ด้านการเงิน / การธนาคาร
ค. ด้านความบันเทิง
ง. ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

33. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ?
ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

34. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก. เกมคอมพิวเตอร์
ข. เมาส์
ค. แป้นพิมพ์
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

35. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

36. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

37. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows7
ข.  Microsoft Windows8
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  ถูกทุกข้อ

38. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Android
ข.  Linux
ค.  Windows Mobile
ง.  ถูกทุกข้อ คือ ปฏิบัติการ

39. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
ก.  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ข.  มาร์ค คาลเบิร์ก
ค.  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ง.  มาร์ค คาลเบิร์ก

40. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

41. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’
ง. ถูกทุกข้อ

42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ค. เป็นระบบอนาลอก
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

43. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

44. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

45. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน?

ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
ข. วางระบบงาน
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

46. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด
ข. ความจำ
ค. การควบคุมตนเอง
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

47. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง
ข. มีความเชื่อถือได้
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ
ง. ถูกทุกข้อ

48. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
ค. การวางแผนการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ

49.ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM
ข. บริการด้านบัตรเครดิต
ค. บริการ ณ จุดขาย
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

50. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM
ข. COMPAQ
ค. MICROSOFT
ง. DIGTAL

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น

1. ซอฟต์แวร์คือ
ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด

3. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำคือข้อใด
ก. word processing software

5. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ข. spreadsheet software

6. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ค. database management software

7. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ง. presentation software

8. ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ง. communication software

9. ซอฟต์แวร์นำเสนอคือข้อใด
ง. Microsoft PowerPoint

10. โปรแกรมวินโดวส์เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

11. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือโปรแกรมใด
ง.ถูกทั้ง ข และ ค

12. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
ค. www.kruchiangrai.net

13. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษาด้านความรู้ด้านการใช้งาน

14. ข้อใดคือความหมายของฮาร์ดแวร์ ?
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

15. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

16. ข้อใดคือซอฟต์แวร์
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์

17. ข้อใดคือซอฟต์แวร์
ข. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint

18. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการ
ง.  ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ง.  ถูกทุกข้อคือปฏิบัติการ

20. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
ค.  มาร์คซัคเกอร์เบิร์ก

21. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด

22. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

23. ซอฟต์แวร์ประมวลคำคือข้อใด
ก. word processing software

24. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ข. spreadsheet software

25. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ค. database management software

26. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ง. presentation software

27. ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ง. communication software

28. ซอฟต์แวร์นำเสนอคือข้อใด
ง. Microsoft PowerPoint

29. โปรแกรมวินโดวส์เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ

30. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือโปรแกรมใด
ง.ถูกทั้ง ข และ ค

31. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
ค. www.kruchiangrai.net

32. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษาด้านความรู้ด้านการใช้งาน

33. ข้อใดคือความหมายของฮาร์ดแวร์ ?
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

34. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์
ง. ถูกทั้งขและค

35. ข้อใดคือซอฟต์แวร์
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์

36. ข้อใดคือซอฟต์แวร์
ข. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint

37. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการ
ข.  Microsoft Windows8

38. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ง.  ถูกทุกข้อคือปฏิบัติการ

39. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
ค.  มาร์คซัคเกอร์เบิร์ก

40. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

41. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ง. ถูกทุกข้อ

42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ค. เป็นระบบอนาลอก

43. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital

44. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์

45. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานหน่วยงานนั้นๆจะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน?
ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์

46. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ค. การควบคุมตนเอง

47. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ

48. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ง. ถูกทุกข้อ

49.ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ค. บริการณจุดขาย

50. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *