วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ้างอิงที่มา : พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู. และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในตำแหน่งประเภทใด เมื่อมีการ เปลี่ยนตำแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับวิทยฐานะนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน”

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

หมายเหตุ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ใดได้รับงินเดือนสูงกว่างินเดือนขั้สูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับงินวิทยฐานะ ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

ดาวน์โหลด : พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู. และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566
ตำแหน่งข้าราชการครู เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ของครูไทย
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน