วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็นสมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(1) ครูชำนาญการ >> คศ. 2 (3,500 บาท)
(2) ครูชำนาญการพิเศษ >> คศ. 3 (5,600 บาท)
(3) ครูเชี่ยวชาญ >> คศ. 4 (9,900 บาท)
(4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ >> คศ. 5 (13,000 บาท)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป ยังจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จะมีอัตราเท่ากับเงินค่าวิทยฐานะ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000/15,600 บาท (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) และเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีเฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น ข้าราชการอื่นไม่มี แม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่มี

(ฉะนั้นวิทยฐานะ+ค่าตอบแทนพิเศษ มีดังนี้

วิทยฐานะชำนาญพิเศษ(ชนพ.) 5,600+5,600 =11,200 บาท

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ชช.) 9,900+9,900 = 19,800 บาท

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ(ชชพ.) คศ.4
13,000+13,000=26,000 บาท

(คศ.5) 15,600+15,600 = 31,200 บาท)

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]
1 ความคิดเห็น
นางอนงรักษ์ สอนพงษ์ เมื่อ 27/11/2019 22:59

เงินเต็มขั้นคศ.3แล้วไปกินขั้นคศ.4คิดคำนวนเงินขั้นเงินเดือนอย่างไร