แบบทดสอบอ่านเขียน ป.1-6

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมือง ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมอย่างปกติสุข

การใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพราะจะนำมาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ ซึ้งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถ ในทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน รวมทั้งส่งเสริมการคิดวิเคราห์ และการสือสารให้แก่ประชชนตั้งแต่วัยยาว์ พื่อห้สมารถรียนรู้ในระดับที่ชับซ้อนขึ้น เมื่อเติบใหญ่ และนำไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นในช่วงระยะเวลา ๙ ปี ของการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ ๑๒ ปีของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการวางรากฐาน ให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้นับเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนา ความสามารถในการอ่านและการเขียน นอกจากครูจะต้องมีความรู้ เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูยังต้อง เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญและความแตกต่างทางพื้นฐานของครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาขึ้น โดยเป็นการประมินผื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Fomatve Asessment) สำหรับเป็นข้อมูลการอ่าน และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย สำหรับใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกรอบโครงสร้าง ของเครื่อมือที่สร้างขึ้นนี้ จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้กาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ สร้างโดยศึกษานิเทศก็ที่รับผิดชอบด้นภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ ๑ – ๖ นี้ ครูผู้สอน สามารถนำผลของการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง

อ้างอิง
สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *