วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย

ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน

1. ข้อใดคือ ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)
ก. พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ข. การปลูกฝังภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ค. พัฒนาทักษะชีวิต การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ง. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

2. การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) อยู่ในสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อใด
ก. สมรรถนะหลัก
ข. สมรรถนะประจำสายงาน
ค. สมรรถนะอันพึงประสงค์
ง. สมรรถนะประจำตำแหน่ง

3. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ มีอะไรบ้าง
ก. สมรรถนะหลัก, สมรรถนะประจำสายงาน
ข. สมรรถนะหลัก, สมรรถนะอันพึงประสงค์
ค. สมรรถนะประจำสายงาน, สมรรถนะประจำตำแหน่ง
ง. สมรรถนะประจำสายงาน, สมรรถนะอันพึงประสงค์

4. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งใด
ก. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ข. ให้เกิดความสมานฉันท์ในชาติ
ค. ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ง. ให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. รักความเป็นไทย
ข. มีคุณธรรมจริยธรรม
ค. ใฝ่เรียนรู้
ง. มุ่งมั่นในการทำงาน

6. เด็กชายมานะ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง เด็กชายมานะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. รักความเป็นไทย
ค. มีวินัย
ง. ซื่อสัตย์สุจริต

7. เด็กชายมานะ ให้ข้อมูลถูกต้องที่เป็นจริง เด็กชายมานะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. รักความเป็นไทย
ค. มีวินัย
ง. ซื่อสัตย์สุจริต

8. เด็กหญิงมานี ปฎิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เด็กหญิงมานี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. ใฝ่เรียนรู้
ข. มุ่งมั่นในการทำงาน
ค. มีวินัย
ง. ซื่อสัตย์สุจริต

9. เด็กหญิงมานี ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เด็กหญิงมานี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. มุ่งมั่นในการทำงาน
ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีวินัย
ง. ใฝ่เรียนรู้

10. เด็กชายปิติ ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่าและประหยัด เก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รอบคอบ มีเหตุผล เด็กชายปิติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. มุ่งมั่นในการทำงาน
ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีวินัย
ง. มีจิตสาธารณะ

11. เด็กหญิงชูใจ เอาใจใส่ต่อการปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการทำงานจนสำเร็จ ปรับปรุงพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง เด็กหญิงชูใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. มุ่งมั่นในการทำงาน
ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีวินัย
ง. มีจิตสาธารณะ

12. เด็กหญิงชูใจ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงชูใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. มีวินัย
ค. รักความเป็นไทย
ง. มีจิตสาธารณะ

13. เด็กชายวีระ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน เด็กชายวีระ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. มีวินัย
ค. รักความเป็นไทย
ง. มีจิตสาธารณะ

14. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ข. กิจกรรมแนะแนว
ค. กิจกรรมนักเรียน
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ก. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
ข. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
ค. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ง. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนรู้จักเพื่อนๆ

16. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ก. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
ข. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
ค. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ง. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนรู้จักเพื่อนๆ

17. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ก. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
ข. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
ค. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ง. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนรู้จักเพื่อนๆ

18. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมนักเรียน
ก. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
ข. กิจกรรมชุมนุม
ค. กิจกรรมชมรม
ง. กิจกรรมอาสาพัฒนา

20. ข้อใดเป็น กิจกรรมนักเรียน
ก. กิจกรรมเพื่อสังคม
ข. กิจกรรมพัฒนานักเรียนจิตอาสา
ค. กิจกรรมติวเพื่อเตรียมสอบ
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

21. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง คือกิจกรรมใด
ก. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมแนะแนว
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

22. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี คือกิจกรรมใด
ก. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมแนะแนว
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

23. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน คือกิจกรรมใด
ก. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมแนะแนว
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

24. หลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ มีทั้งหมดกี่ประเภท
ก. ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ
ข. ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ
ค. ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ, ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่
ง. ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือรุ่นใหญ่, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ, ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่

25. โครงสร้างกิจกรรมยุวกาชาด ระดับสมาชิกยุวกาชาด กำหนดหลักสูตรเป็นกี่ระดับ
ก. 1 ระดับ
ข. 2 ระดับ
ค. 3 ระดับ
ง. 4 ระดับ

26. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีทั้งหมดกี่รุ่น
ก. 1 รุ่น
ข. 2 รุ่น
ค. 3 รุ่น
ง. 4 รุ่น

27. เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตรงกับข้อใด
ก. ผ่าน, ไม่ผ่าน
ข. ผ่าน, ไม่ผ่าน, ปรับปรุง
ค. ผ่าน, ไม่ผ่าน, ปรับปรุง, ซ่อมเสริม
ง. ผ่าน, ไม่ผ่าน, ปรับปรุง, ซ่อมเสริม, ปรับปรุงแก้ไข

28. ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ข. ความสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการสื่อสาร

29. เด็กชายสมจิตร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม แสดงว่าเด็กชายสมจิตรมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ข. ความสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการสื่อสาร

30. เด็กชายวรพล รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม แสดงว่าเด็กชายวรพล มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการสื่อสาร
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ค. ความสามารถในการคิด
ง. ความสามารถในการใช้ชีวิต

31. เด็กหญิงสมพร เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม แสดงว่าเด็กหญิงสมพร มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ค. ความสามารถในการสื่อสาร
ง. ความสามารถในการคิด

32. เด็กหญิงนารี ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงว่าเด็กหญิงนารี มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข. ความสามารถในการสื่อสาร
ค. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

33. เด็กชายภาคภูมิ รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม แสดงว่าเด็กชายภาคภูมิ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ข. ความสามารถในการสื่อสาร
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

34. ระดับคุณภาพ ของการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบ่งตามข้อใด
ก. ดีเยี่ยม, ดี
ข. ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ค. ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ, ปรับปรุง
ง. ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ, ปรับปรุง, แก้ไข

35. วัตถุประสงค์ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่ออะไร
ก. เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อที่ครูจะได้พัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีเกรดที่ดี
ง. เพื่อครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน และใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของครู เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เฉลยข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน

1. ข้อใดคือ ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)
ง. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

2. การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) อยู่ในสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อใด
ข. สมรรถนะประจำสายงาน

3. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ มีอะไรบ้าง
ก. สมรรถนะหลัก, สมรรถนะประจำสายงาน

4. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งใด ค. ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ข. มีคุณธรรมจริยธรรม

6. เด็กชายมานะ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง เด็กชายมานะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

7. เด็กชายมานะ ให้ข้อมูลถูกต้องที่เป็นจริง เด็กชายมานะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ง. ซื่อสัตย์สุจริต

8. เด็กหญิงมานี ปฎิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เด็กหญิงมานี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ค. มีวินัย

9. เด็กหญิงมานี ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เด็กหญิงมานี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ง. ใฝ่เรียนรู้

10. เด็กชายปิติ ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่าและประหยัด เก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รอบคอบ มีเหตุผล เด็กชายปิติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ข. อยู่อย่างพอเพียง

11. เด็กหญิงชูใจ เอาใจใส่ต่อการปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการทำงานจนสำเร็จ ปรับปรุงพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง เด็กหญิงชูใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ก. มุ่งมั่นในการทำงาน

12. เด็กหญิงชูใจ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงชูใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ค. รักความเป็นไทย

13. เด็กชายวีระ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน เด็กชายวีระ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในข้อใด
ง. มีจิตสาธารณะ

14. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

15. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ก. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง

16. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ข. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

17. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านใด
ค. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน

18. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมนักเรียน
ง. กิจกรรมอาสาพัฒนา

20. ข้อใดเป็น กิจกรรมนักเรียน
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

21. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง คือกิจกรรมใด
ค. กิจกรรมแนะแนว

22. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี คือกิจกรรมใด
ข. กิจกรรมนักเรียน

23. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน คือกิจกรรมใด
ก. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

24. หลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ มีทั้งหมดกี่ประเภท
ข. ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ

25. โครงสร้างกิจกรรมยุวกาชาด ระดับสมาชิกยุวกาชาด กำหนดหลักสูตรเป็นกี่ระดับ
ง. 4 ระดับ

26. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีทั้งหมดกี่รุ่น
ง. 4 รุ่น

27. เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตรงกับข้อใด
ก. ผ่าน, ไม่ผ่าน

28. ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต

29. เด็กชายสมจิตร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม แสดงว่าเด็กชายสมจิตรมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต

30. เด็กชายวรพล รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม แสดงว่าเด็กชายวรพล มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ค. ความสามารถในการคิด

31. เด็กหญิงสมพร เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม แสดงว่าเด็กหญิงสมพร มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา

32. เด็กหญิงนารี ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงว่าเด็กหญิงนารี มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

33. เด็กชายภาคภูมิ รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม แสดงว่าเด็กชายภาคภูมิ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

34. ระดับคุณภาพ ของการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบ่งตามข้อใด
ค. ดีเยี่ยม, ดี, พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ, ปรับปรุง

35. วัตถุประสงค์ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่ออะไร
ก. เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]
1 ความคิดเห็น
Prakaynate เมื่อ 24/11/2019 16:40

*ควรเปลี่ยน คำว่า ความสามารถในการใช้ชีวิต เป็น ความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต นะคะ เพื่อความถูกต้อง

ข้อ29 ต้องตอบ ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

ข้อ 32 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

เพราะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม