วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

19 พ.ย. 2019
898
 1. สารสนเทศหมายถึง

ก. ข้อมูล

ข. ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว

ค. เครื่องคอมพิวเตอร์

ง. เทคโนโลยี

 1. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใคร

ก.  จอร์ช บูล

ข.  เอ็ดแว็ก

ค.  ชาร์ล แบบเบจ

ง.  คิลบี และ นอยส์

 1. ใครคือผู้ออกแบบวงจรตรรกะ

ก.  จอร์ช บูล

ข.  เอ็ดแว็ก

ค.  ชาร์ล แบบเบจ

ง.  คิลบี และ นอยส์

 1. อุปกรณ์ใดที่ใช้การประมวลผลออนไลน์

ก.  คอมพิวเตอร์

ข.  โทรเลข

ค.  เครื่องบันทึกเวลา

ง.  เครื่องถอนเงินสด (ATM)

 1. โปรแกรมคือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ก. Microsoft Word

ข. Microsoft Excel

ค. Internet Explorer

ง. Basic Program

 1. สารสนเทศหมายถึง

ก. ข้อมูล

ข. ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว

ค. เครื่องคอมพิวเตอร์

ง. เทคโนโลยี

 1. ข้อมูลที่เก็บมาได้เรียกว่าอะไร

ก.  ข้อมูลเบื้องต้น

ข.  ข้อมูลสถิติ

ค.  ข้อมูลดิบ

ง.  ข้อมูลพื้นฐาน

 1. การหาข้อมูลหาได้กี่วิธี

ก.  1 วิธี

ข.  2 วิธี

ค.  3 วิธี

ง.  4 วิธี

 1. เรานำสารสนเทศไปทำอะไร

ก.  ประดับความรู้

ข. แจกจ่ายให้กับคนอื่น

ค.  ขายให้กับผู้อยากรู้

ง. ช่วยในการตัดสินใจ

 1. เรานำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งข้อมูลที่ได้เรียกว่า

ก. ข้อมูลสารสนเทศ

ข. ข้อมูลเบื้องต้น

ค.  ข้อมูลดิบ

ง.  ข้อมูลพื้นฐาน

 1. ข้อใดคือเลขฐาน 2 ที่มีค่าเท่ากับ 8 ในเลขฐาน 10

ก. 100

ข. 101

ค. 1000

ง. 1001

 1. ข้อใดคือเลขฐาน 2 ที่มีค่าเท่ากับ 4 ในเลขฐาน 10

ก.  100

ข.  101

ค.  1000

ง.  1001

 1. ระบบเลขฐานสองมีลักษณะการทำงานคล้ายระบบใด

ก.  แอนะล็อก

ข.  ดิจิทัล

ค.  โมโน

ง.  สเตริโอ

 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือคอมพิวเตอร์ใด

ก.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

ข. มินิคอมพิวเตอร์

ค. ไมโครคอมพิวเตอร์

ง.  ไมโครโปรเซสเซอร์

 1. โปรแกรมใดคือระบบปฏิบัติการ

ก. Microsoft Office 97

ข. Microsoft Office XP

ค. WinZip

ง.  Windows

 1. Wireless Communications คืออะไร

ก. เครือข่ายแบบ Star

ข. เครือข่ายแบบใช้สาย

ค. เครือข่ายแบบไร้สาย

ง. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1. HUB เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใด

ก. เครือข่ายแบบ Star

ข. เครือข่ายแบบใช้สาย

ค. เครือข่ายแบบไร้สาย

ง. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1. IP Address คืออะไร

ก.  หมายเลขบัตร

ข.  หมายเลขเครื่อง

ค.  ที่อยู่คนใช้

ง.  ที่อยู่ผู้ติดต่อ

 1. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่เรียกว่าอะไร

ก.  LAN

ข. WAN

ค. Network

ง.  Internet

 1. อุปกรณ์แผ่นวงจรเครือข่ายเรียกกว่าอะไร

ก. MODEM

ข. HUB

ค. ROUTER

ง.  LAN CARD

  

เฉลย    1.ข  2.ค  3.ก  4.ง 5.ง 6.ข  7.ค 8.ข 9.ง 10.ก

11.ค  12.ข  13.ข  14.ค 15.ง 16.ค  17.ก  18.ข  19.ก 20.ง


Loading...