วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

18 พ.ย. 2019
599

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ

1. ข้อใดเป็น Information
   ก. ข่าวลือ
   ข. เพื่อนบอก
   ค. แม่ค้าบอก
   ง. ข่าวตามหนังสือพิมพ์

2. ข้อใดเป็นความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ
   ก. ข้อมูลเป็นการผ่านการกลั่นกรองแล้วสารสนเทศเป็นข้อเท็จจริง
   ข. ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงแล้วสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง
   ค. ข้อมูล คือ สัตว์ คน สิ่งของ สารสนเทศคือ ธรรมชาติ
   ง. ข้อมูลคือ ข่าวสาร สารสนเทศ คือ ป้ายประกาศ

3. จงเรียงลำดับขั้นตอนการประมวลผล
   ก. Input Process Output
   ข. Process Input Output
   ค. Output Input Process
   ง. Input Output Process

4. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
   ก. ฮาร์ดแวร์
   ข. ซอฟต์แวร์
   ค. ข้อมูล
   ง. ถูกทุกข้อ.

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง คือ
   ก. MIS
   ข. DSS
   ค. EIS
   ง. OAS

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง
   ก. EIS
   ข. MIS
   ค. DSS
   ง. TPS

7.ไอที หรือ Information Technology คำว่า ไอ หมายถึงอะไร
   ก. ระบบคอมพิวเตอร์
   ข. สารสนเทศ
   ค. สารนิเทศ หรือ. สารสนเทศ
   ง. เทคโนโลยี

8. ความหมายของซอร์ฟแวร์คือข้อใด
   ก. เป็นชุดคำสั่งให้เครื่องทำงาน
   ข. อุปกรณ์ของเครื่องคำนวณหรือประมวลผล
   ค. อุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผล
   ง. เป็นชุดคำสั่งของเครื่อง

9. People ware หมายถึงอะไร
   ก. บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมฯ
   ข. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
   ค. เม้าส์ จอภาพ
   ง. แป้นพิมพ์

10. บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายโปรแกรมคือข้อใด
   ก. โปรแกรมเมอร์ระบบ
   ข. โปรแกรมเมอร์ประยุกต์
   ค. โปรแกรมเมอร์ฝ่ายดูแลโปรแกรม
   ง. ถูกทั้ง ก ข ค

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS ย่อมาจากอะไร
   ก. Management Information System
   ข. Management System
   ค. Management Information assisted
   ง. Maintencence Programmer

12. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศคือ
   ก. ใช้ในการเตรียมวางแผนงาน
   ข. ใช้ในการพิจารณา ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
   ค. ช่วยในการตัดสินใจการวางแผนงาน
   ง. ถูกทุกข้อ

13. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
    ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(Notebook Computer)
   ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

14. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
   ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(Notebook Computer)
   ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer

15. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
   ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(Notebook Computer)
   ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

16.ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
   ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(Notebook Computer)
   ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

17.อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์
    ก. Diskette
   ข. Memory
   ค. Mouse
   ง. Printer

18. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์
   ก. Voice recognition device
   ข. Printer
   ค. CPU
   ง. Diskette

19. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์
   ก. Hacker
  ข. Diskette
  ค. Hard disk
  ง. Printer

20. ข้อใดคือแหล่งข้อมูลภายนอก (Internal Source)
   ก. ข้อเท็จจริงหรือข่าวสารที่ได้รับจากนอกองค์การ
   ข. ข้อมูลที่นำมาจากในองค์การนั้น ๆ
   ค. ข้อมูลที่คำนวณได้
   ง. ข้อมูลที่ไม่ใช้ในการคำนวณ


Loading...