วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาพประกอบจาก https://www.google.com/search?

ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ

แบบฝึกเสริมทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่เรียนไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งในแบบฝึกทักษะจะทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้  เพื่อให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี

โดยสรุปลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีคือ ต้องมีจุดประสงค์และคำสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ เป็นลักษณะของแบบฝึกทักษะซึ่งใช้ได้กับทุกรายวิชา ในส่วนของแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์   ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะของผู้ศึกษาจะมีลักษณะที่ดีดังนี้

  1. คำสั่ง ข้อแนะนำและคำชี้แจงใช้คำที่เข้าใจง่ายและไม่ยาวเกินไป เพื่อให้เด็กเข้าใจและศึกษาด้วยตนเองได้ตามต้องการ
  2. เน้นการฝึกซ้ำ ๆ
  3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  4. ระดับเนื้อหาเหมาะกับระดับพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน
  5. กำหนดเวลาที่ใช้ในแบบฝึกทักษะให้เหมาะสม
  6. สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นที่อยากกระทำกิจกรรมโดยทุกครั้ง เมื่อจบการฝึกให้การเสริมแรงเด็กโดยชมเชยด้วยคำพูดหรือเขียนให้กำลังใจ ในแบบฝึกทักษะ  เพื่อที่เด็กจะได้อยากทำกิจกรรมต่อไป
  7. มีการวัดและประเมินผลหรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าเด็กมีทักษะแล้ว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กริยาบอกอาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar
Loading...