วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

15 พ.ย. 2019
3105

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สร้งขึ้นมาเพื่งใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เมื่อดำเนินการและได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถ้ต้องการจะส่งเป็นผลงานทางวิชาการ พื่อเลื่อนวิทยฐานะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนรายงานเพื่อเผยเพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ และรายงานที่จัดทำควรแสดงให้เห็นแนวคิดตั้งแต่เริ่มคำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและแสคงให้เห็นว่าสิ่งที่จัดทำควรมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม มีลักษณะไม่แตกต่างจากการเขียนรายงานการวิจัยแต่จะลดความเข้มข้นของการคั้นคว้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเละความเข้มข้นทางสถิดิที่ใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานควรมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือ

  1. มีความตรง คือในรายงานควรกล่าวชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และผลการบรรลุวัตถุประสงค์
  2. มีความชัดจน คือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่สื่อความหมาย
  3. มีความสมบูรณ์ ถือมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแค่เริ่มวิเคราะห์ปีญหาจนถึงผลการเเก้ปัญหา
  4. มีความถูกต้องตามความเป็นจริง คือข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ และการนำเสนอข้อมูลต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์จริงๆ และมีความถูกต้อง
1 ความคิดเห็น

[…] Somporn Laothongsarn เคยนำไปใช้เป็นรายงานนวัตกรรมแล้วครั้งหนึ่ง วันนี้ได้จัดทำ SAR […]


Loading...