วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

12 พ.ย. 2019
4556

การเขียนอ้างอิง

            ในการค้นคว้าและเรียบเรียงงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จะต้องมีการอ้างอิงเอกสาร  ความจำเป็นในการอ้างอิงนั้นมีสาเหตุที่สำคัญสามประการคือ ประการแรกเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นผู้ค้นคว้าวิจัย   ซึ่งถือเป็นทั้งมารยาทและจรรยาของนักวิจัยในการที่จะต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นแหล่งข้อมูล  ประการที่สองเพื่อเป็นการแสดงว่างานทางวิชาการได้เรียบเรียงขึ้นจากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และเพื่อเป็นการยืนยันและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าวิจัย  และประการที่สาม  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยอื่นๆ ที่ต้องการศึกษาหรือหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ  โดยละเอียด  การอ้างอิงในที่นี้ประกอบด้วยการอ้างอิงในเนื้อความเพื่อระบุที่มาของความรู้ที่ใช้ในการวิจัยและการอ้างอิงในส่วนที่เป็นบรรณานุกรม (ศิริพร  สุวรรณะ, 2542 : 15-53)

การเขียนบรรณานุกรม

         ในที่นี้ หมายถึง รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าและมีการอ้างอิงไว้ในนื้อหา รายชื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้จะต้องให้ข้อมูลทางการพิมพ์อย่างครบถ้วน และต้องเขียนหรือพิมพ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

         ในกรณีที่รายการในบรรณานุกรมนั้นมีไม่มากนัก (ไม่เกิน 30 รายการ) ผู้เขียนอาจนำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศมาเขียนรวมกันได้โดยนำ รายชื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นก่อน แล้วตามด้วยสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ แต่ถ้ามีรายการทางบรรณานุกรมมาก ควรแยกออกเป็นบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ โดยในแต่ละภาษานั้นให้เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียนสิ่งพิมพ์หรือเอกสารนั้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม.doc


Loading...