วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกตัวอย่างรูปเล่มเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู

แจกตัวอย่างเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน (จนท.ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง)/สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ผู้ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้อง

พิจารณาจาก คำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ขอย้าย และผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

พิจารณาจาก คำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ขอย้าย และผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน (จนท.ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ การสอนที่ตรงกับความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษา

พิจารณาจาก เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลขอย้าย
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส(สำเนาทะเบียนสมรส)
3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
4. เอกสารอื่น ๆ

เอกสารใน Google Drive สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
https://drive.google.com/drive/folders/1siHGOwP2-WRf4sGtSlpgMWKJaid8ickH?usp=sharing

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]
2 ความคิดเห็น
นุชนาถ รักเสมอวงค์ เมื่อ 07/11/2019 12:08

รบกวนขอไฟล์ด้วยนะคะ

เนาวรัตน์ เส้นเศษ เมื่อ 07/11/2019 12:08

ขอไฟล์เอกสารWord รูปเล่มเอกสารขอย้ายครูได้ไหมคะ